[TACS2015] การนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2

tacs2015

26-27 ธันวาคม 2558 : ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2 (TACS2015) ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คือ ผลงานเรื่อง

(1) การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ (ครูที่ปรึกษา : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนายณัฐพล แสงทวี / นายพีรกร บุญสูง และนายยศธนนท์ ขันงาม) ดูรายละเอียดผลงานที่นี่ คลิกเลย >> [โครงงานเรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ]

(2) การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า (ครูที่ปรึกษา : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนายณัฐพล แสงทวี / นางสาวปภาวรินทร์ แก้วจูมพล และนางสาวสุชานาฎ  ทันชม) ดูรายละเอียดผลงานที่นี่ คลิกเลย >> [โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบดิถีดวงจันทร์จากแบบจำลอง โปรแกรมทางดาราศาสตร์และการสังเกตท้องฟ้า]Leave a Comment