ชมรมดาราศาสตร์ นคว. ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปี 2559 ของ สดร.

NAS-camp123-26 กุมภาพันธ์ 2559 : ชมรมดาราศาสตร์นารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2559 ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนชมรม ประกอบด้วยครู 1 คน และนักเรียน 3 คน คือ ครูณัฐพล แสงทวี, นายนราศักดิ์ ชูชื่น (ประธานชมรมฯ), นางสาวปภาวรินทร์ แก้วจูมพล (เหรัญญิก), นางสาวสุชานาฎ ทันชม (เลขานุการ) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

NAS-camp2กิจกรรมในค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
1. บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดท้องฟ้าเชิงลึก และการใช้แผนที่ดาว”
2. การฝึกปฏิบัติ “การติดตั้ง ใช้งาน และการบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์”
3. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น ด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
4. การนำเสนอกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ ของแต่ละโรงเรียน (จำนวน 10 โรงเรียน)
5. บรรยายเรื่อง “การใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ Equatorial Mount”
6. กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้รอบตัวทางดาราศาสตร
7. กิจกรรมดูดาวและตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า ณ ยอดดอยอินทนท์
8. บรรยายเรื่อง “โปรแกรมและ application ดาราศาสตร์”
9. บรรยายเรื่อง “การวางแผนการดูดาว”/  เกมดาราศาสตร์
10. บรรยายเรื่อง “โครงงานดาราศาสตร์”
11. บรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายดาราศาสตร์”
12. การฝึกปฏิบัติ “ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์และถ่ายภาพดาราศาสตร์อย่างง่าย”
13. การศึกษากลุ่มดาวตอนเช้าและดวงอาทิตย์  ณ กิ่วแม่ปาน
14. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
15. กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ กิ่วแม่ปาน

ทั้งนี้ ความรู้ที่คุณครูและนักเรียนได้รับ จะนำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของโรงเรียนต่อไปLeave a Comment