การทำแอสโตรแลป (Astrolabe) เครื่องมือวัดมุมทิศ (Azimuth) และมุมเงย (Altitude) การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

แอสโตรแลป (Astrolabe) เป็นเครื่องมือสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า เพื่อวัดมุมทิศ (Azimuth) และมุมเงย (Altitude) ของวัตถุท้องฟ้า โดยเครื่องแอสโตรแลบ มีส่วนประกอบต่าง ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนฐานที่แสดงค่ามุมทิศ และส่วนที่เป็นกล้องเล็ง จะเป็นส่วนที่มีเข็มชี้ แสดงค่ามุมเงย ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

Astrolabe(ที่มา : http://www.wt.ac.th/~somyos/world/1/b20.jpg)

Altitude

(ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/files/knowledge/sky-object_files/north.jpg)

ส่วนที่เป็นเครื่องวัดมุมเงย ประกอบด้วย
หมายเลข 1 กล้องเล็งดูวัตถุท้องฟ้า 

หมายเลข 2 มาตราส่วนสำหรับอ่านค่ามุมเงย 
หมายเลข 3 เข็มชี้ค่าของมุมเงย 
หมายเลข 4 แกนซึ่งหมุนได้รอบตัวตั้งบนฐานและติดกับกล้องเล็ง

Azimuth

(ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/files/knowledge/sky-object_files/base.jpg)

ส่วนที่เป็นเครื่องวัดมุมทิศ
หมายเลข 5 ฐานตั้งซึ่งมีมาตราส่วนสำหรับอ่านค่ามุมอาซิมุท 

หมายเลข 6 เข็มชี้ค่ากับแกนหมุนของฐานสำหรับบอกค่ามุมอาซิมุท

การใช้เครื่องแอสโตรแลป : หาพื้นที่ราบที่สม่ำเสมอเพื่อตั้งแอสโตรแลป จากนั้นหาแนวทิศเหนือ-ใต้ (ซึ่งอาจใช้การสังเกตดาวเหนือหรือใช้เข็มทิศ) เพื่อวางฐานเครื่องแอสโตรแลปให้ตรงแนวเหนือ-ใต้ จากนั้นใช้ส่วนที่เป็นเครื่องวัดมุมเงย เอียงเพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่สนใจศึกษา เมื่อพบวัตถุท้องฟ้าแล้วให้อ่านค่ามุมทิศจากเข็มชี้ที่ฐาน และมุมเงยที่ติดอยู่กับกล้องเล็ง ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการเฉพาะวัดมุมเงย สามารถออกแบบให้มีเฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องวัดมุมเงยเท่านั้นก็ได้

ศึกษาเพิ่มเติมที่ :
1. [http://astrolab.hubersuhner.com/en/Home]
2. [การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า สสวท.]Leave a Comment