กราฟอนาเลมมา (analemma) กราฟแสดงค่าการเบี่ยงเบนของแสงดิ่งดวงอาทิตย์ และสมการแห่งเวลาตลอดทั้งปี

อะนาเลมมา(Analemma) เป็นกราฟแสดงละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากในวันต่างๆตลอดปีและสามารถหาสมการเวลาได้จากอะนาเลมมา โดยจากอะนาเลมมาเราจะได้ข้อมูลสำคัญ 2 ประการ คือ (1) สมการเวลา (2) ละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉาก

ค่าสมการเวลาจะพิมพ์ไว้ที่ขอบแผ่นกราฟทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของเส้นกึ่งกลางของกราฟขึ้นอยู่กับว่าด้านใดเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มาเร็วหรือมาช้า ละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากจะพล็อตลงบนเส้นกราฟแนวนอนที่ใช้แทนเส้นขนาน โดยพล็อตอยู่เหนือใต้เส้นระนาบตรงกลางซึ่งใช้แทนเส้นศูนย์สูตร ค่าละจิจูดสูงสุดและต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง 23 องศาเหนือถึง 23 องศาใต้ ดังนั้น ในทุกๆ วันปฏิทินจะสามารถหาสมการเวลาและละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากได้จากอะนาเลมมา เมื่อมีการพล็อตค่าต่างๆ ของทุกวันปฏิทินลงในกราฟนี้ แล้วลากเส้นโค้งเชื่อมจุดต่างๆ จะได้เส้นกราฟโค้งไปมาเหมือนเลขแปดอารบิก

วิธีการสร้างกราฟอนาเลมมาอย่างง่ายๆ ทำได้โดยเจาะรูเล็กๆ บนแผ่นวัสดุทึบที่แสงผ่านไม่ได้ แล้วนำไปตั้งในแนวดิ่ง โดยหันด้านหน้าไปทางทิศเหนือ – ใต้ แสงอาทิตย์จะส่องผ่านรูเล็กๆนี้ลงไปยังพื้นระนาบแล้วทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของจุดแสงตอนเที่ยงวันนาฬิกาไปทุกๆวันโดยต่อเนื่องกันตลอดปี ก็จะได้เส้นกราฟอะนาเลมมา
analemma

กราฟที่แสดงค่าการเบี่ยงเบนของแสงดิ่งดวงอาทิตย์ และสมการแห่งเวลาตลอดทั้งปี
(ที่มา : http://www.ipgp.jussieu.fr/~tarantola/Icons/Analemma/analemma.gif)Leave a Comment